Trenutno radimo…

Unapređenje pomoći i podrške za žene žrtve porodičnog nasilja u ruralnim sredinama

Projekte aktivnosti sa jedne strane usmerene su na neposredni rad sa ženama iz ruralnih sredina, a sa druge strane na uspostavljanje dijaloga sa različitim akterima u lokalnim zajednicama. Žene u ruralnim sredinama često imaju nedovoljno ili nikakvo znanje o svojim pravima kao i o funkcionisanju i nadležnostima institucija u slučajevima nasilja u porodici. Nedostatak informacija utiče na njihovu spremnost da prijave slučajeve nasilja, zato je važno da ženama informacije o mehanizmima zaštite od nasilja u porodici budu uvek dostupne. (više o projektu)

Dostupnost zdravstvene zaštite za žene sa invaliditetom u Zrenjaninu
Trajanje projekta: Januar 2014. – Jul 2014.
Cilj projekta: Obezbediti tehničo-tehnološke uslove za ginekološki pregled žena sa invaliditetom u Domu zdravlja „Dr Boško Vrebalov“.
Implementacija aktivnosti: Zrenjanin
Kampanju je finansisjski podržala Trag fondacija u okviru programa Javnog zastupanja. (više o projektu)

 

Aktivne žene – aktivne građanke

Trajanje projekta 01.april 2014 – 31.jun 2014.
Projekat je usmeren na povećanje participacije žena u proecese donošenja odluka u ruralnim sredinama. Projekat realizujemo u partnestvu sa UG „Kormilo“ i Centrom za ruralni razvoj Zrenjanin. Namera nam je da uspostavimo i razvijemo saradnju sa seoskim udruženjima žena. Ova udruženja mogu značajno da utiču na poboljšanje položaja žena u sredinama u svojim sredinama. Žene svoja prava ostvaruju u svojoj lokalnoj zajednici i lokalne politike utiču na njihov svakodnevni život. Zato je važno osnažiti žene da se aktivnije uključe u politički život lokalne zajednice. Njihovo uključivanje podići će kvalitet lokalnih politika i promovisati jednakost.

Projekat je finansijski podržan od Koalicije za ravnopravnost Step / Korak / Hapi

Do sada smo realizovale… (klikni za više informacija)